Obchodné podmienky spoločnosti ANTRE TRADE, s.r.o.

článok 1

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom ANTRE TRADE môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

článok 2

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže systémom webshop ANTRE TRADE objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo OBJEDNAŤ. Po objednaní tovaru stlačením tlačidla OBJEDNAŤ a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Pri objednaný je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu systému a spoločnosťANTRE TRADE, ktorá ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po vytvorení objednávky bude objednávka zaregistrovaná v systéme webshop ANTRE TRADE. Webshop ANTRE TRADE zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou ANTRE TRADE s.r.o. Obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z obchodného zákonníka Slovenskej republiky a platných predpisov..

článok 3

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené bez DPH a s DPH. Zákazníkovi sa objednaný doručí FAKTÚRA na ktorej budú údaje o tovare, výške ceny a účte spoločnosti ANTRE TRADE s.r.o., na ktorý treba faktúru uhradiť. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní.

článok 4

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť ANTRE TRADEs.r.o.sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia faktúry. Ak spoločnosť ANTRE TRADE s.r.o.nemá tovar fyzicky na sklade (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry. Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti ANTRE TRADE s.r.o., na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť ANTRE TRADE s.r.o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode medzi spoločnosti ANTRE TRADE s.r.o. a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť ANTRE TRADE s.r.o. sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar. Spoločnosť ANTRE TRADE s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme webshop ANTRE TRADE ako miesto doručenia. Doprava v rámci Slovenskej republiky je zdarma. Ak si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom spoločnosť ANTRE TRADE s.r.o. vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru. Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber na pobočke spoločnosti ANTRE TRADE s.r.o., bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru na pobočke spol. ANTRE TRADE s.r.o. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý náhradný postup. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, ktorá nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákazník mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne.

článok 5

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti ANTRE TRADE s.r.o., telefonicky (0910392656) alebo emailom na adresu kozakova@antretrade.sk v prípade, že cena z objednávky ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota, spoločnosť ANTRE TRADE s.r.o.si vyhradzuje právo odpočítať si preukázateľné náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a to storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 7. Storno objednávky zo strany ANTRE TRADE s.r.o.Spoločnosť ANTRE TRADE s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť ANTRE TRADE s.r.o.bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti ANTRE TRADE s.r.o.a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť ANTRE TRADE s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar .

článok 6

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese kozakova@antretrade.sk , alebo poštou na adrese: Rozvodná13C, 831 01 Bratislava. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti ANTRE TRADE s.r.o.osobne na pobočke spol. ANTRE TRADE s.r.o. alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou ANTRE TRADE s.r.o., a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Spoločnosť ANTRE TRADE s.r.o.sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil.

článok 7

Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť na pobočke spoločnosti ANTRE TRADE s.r.o. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) . Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti ANTRE TRADE s.r.o. za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu), prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou ANTRE TRADE s.r.o. (e-mailom na adrese kozakova@antretrade.sk telefonicky 0910 392 656. V prípade, že reklamovaná vada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť ANTRE TRADEs.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou, alebo vady ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. Reklamačný poriadok pre zákazníkov webshop ANTRE TRADEs.r.o. Reklamáciu treba nahlásiť písomne na email kozakova@antretrade.sk , treba nahlásiť v skratke akú chybu jednotku hlási poprípade ako sa správa ,daňový doklad o kúpe ,výrobné čísla jednotiek

Záručné podmienky:

1. Výrobca poskytuje záruku na materiál 24 mesiacov.

2. Záručná doba začína plynúť dňom vyskladnenia a nezahŕňa náhradu nákladov za prácu, spotrebný materiál, cestovné náklady a ostatné činnosti.

3. Nárok na záruku je možné uplatniť len v prípade, že montáž, uvedenie do prevádzky, servis a údržba zariadenia bola vykonaná kvalifikovanou autorizovanou inštalačnou firmou v zmysle platných návodov firmy SAMSUNG.

4. Právo na uplatnenie nárokov plynúcich zo záruky môže kupujúci uplatniť písomnou formou najneskôr v posledný deň záručnej doby.

5. V prípade vykonania pravidelnej servisnej kontroly zariadenia SAMSUNG, v určenom termíne, ale osobou bez osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti, nárok na záruku zaniká!

6. Záručná doba sa predlžuje o dobu uplatnenia práva na odstránenie vady do doby jej odstránenia, podľa reklamačného protokolu a servisnej správy.

7. V prípade nezistenia žiadnej poruchy, alebo poruchy zavinenej neodbornou manipuláciou zo strany prevádzkovateľa, náklady s tým spojené hradí prevádzkovateľ.

Nárok na záruku zaniká, ak:

1) neboli dodržané pokyny z návodu na obsluhu a všeobecných záručných podmienok výrobcu.

2) došlo k chybe alebo poškodeniu systému vplyvom:

  • mechanického poškodenia
  • neodbornou manipuláciou
  • neodbornými úpravami, alebo opravami prevádzkovateľa, alebo tretej osoby